پادکست معرفی گروه‌ها

۱۲۸۸ بازدید
پادکست معرفی گروه‌ها

 

پادکست معرفی گروه عمران

https://www.eqbal.ac.ir/share/a302619dde2271c1116f2f13a65206eafdf3b11f.jpg


پادکست معرفی گروه ارتباط تصویری

https://www.eqbal.ac.ir/share/3e213245d0d638c5ae73d5514cf03c8071f72dd1.jpg


پادکست معرفی گروه مکانیک

https://www.eqbal.ac.ir/share/4e97edb6822da11d43d584930309b0d66f870186.jpg


پادکست معرفی گروه نفت

https://www.eqbal.ac.ir/share/9047b21322eef740915d62fc449445d8284c7033.jpg


پادکست معرفی گروه صنایع

https://www.eqbal.ac.ir/share/3703194271f27c5b8b1d1f70941ab24e551af28c.jpg


پادکست معرفی گروه روانشناسی

https://www.eqbal.ac.ir/share/63b6d42ef8f5fc0832d2b2607464120d6ffc1a11.jpg


پادکست معرفی گروه شهرسازی

https://www.eqbal.ac.ir/share/b0f5c0e8727b3c2680c1c380c5fe48df76d012ad.jpg

 


پادکست معرفی گروه ادبیات نمایشی

 


پادکست معرفی گروه علوم گیاهی


پادکست معرفی گروه حسابداری و مدیریت


پادکست معرفی گروه علوم ورزشی

 

(۰) دیدگاه