قابل توجه دانشجویان عزیز خوابگاهی

۱۰۷ بازدید

(ویژه دانشجویان خوابگاه بهجت)

قابل توجه دانشجویان عزیز خوابگاهی

(دختران)

اولین جلسه از سلسله جلسات نشستهای دوستانه مسئولین فرهنگی با دانشجویان خوابگاه بهجت

در ترم جدید

چهارشنبه 9اسفندماه 91 ساعت 18-16

سالن مطالعه خوابگاه بهجت

منتظرتان هستیم...

(امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری)

(۰) دیدگاه