آدم چه جوری شهید میشه؟

۹۶ بازدید

شهید مرحمت بالازاده

آدم چه جوری شهید میشه؟

هم قد گلوله توپ بود.
گفتم: چه جوری اومدی اینجا؟
گفت: با التماس!
گفتم: چه جوری گلوله رو بلند می‌کنی میاری؟
گفت : با التماس!
به شوخی گفتم، می‌دونی آدم چه جوری شهید میشه؟
لبخندی زد و گفت: با التماس!

تکه های بدنش رو که جمع می‌کردم فهمیدم چقدر التماس کرده ...

 

(۰) دیدگاه