چارتهای تحصیلی

۸۰۰ بازدید

چارت های  تحصیلی  گروه عمران 

- کارشناسی ارشد عمران / سازه

- کارشناسی ارشد عمران / راه و ترابری

- کاردانی ناپیوسته عمران

- کاردانی پیوسته عمران

- کارشناسی پیوسته عمران

- کارشناسی ناپیوسته عمران

- کارشناسی ناپیوسته عمران / عمران اجرایی


چارت های  تحصیلی  گروه مکانیک

- کارشناسی ارشد مکانیک / طراحی کاربردی

- کارشناسی ارشد مکانیک / تبدیل انرژی

- کارشناسی  پیوسته مکانیک

- کارشناسی ناپیوسته مکانیک

- کاردانی پیوسته مکانیک

- کاردانی ناپیوسته مکانیک


چارت های  تحصیلی  گروه الکترونیک

- کارشناسی پیوسته الکترونیک

- کارشناسی ناپیوسته الکترونیک (مراجعه شود به مدیر گروه)


چارت های  تحصیلی  گروه کامپیوتر

- کاردانی پیوسته کامپیوتر

- کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

- کارشناسی پیوسته کامپیوتر / رایانش امن


چارت های  تحصیلی  گروه معماری

- کارشناسی ارشد معماری

- کاردانی ناپیوسته معماری

- کارشناسی ناپیوسته معماری

- کارشناسی پیوسته معماری

کارشناسی مهندسی / معماری داخلی


چارت های  تحصیلی گروه شهرسازی

- کارشناسی پیوسته شهرسازی 91 و 92

- کارشناسی پیوسته شهرسازی 93

کارشناسی ناپیوسته شهرسازی 91 و 92

- کارشناسی ناپیوسته شهرسازی 93


چارت  تحصیلی گروه رباتیک

- کارشناسی پیوسته رباتیک


 

چارت تحصیلی گروه نفت

کارشناسی پیوسته نفت


 

چارت تحصیلی گروه هنر

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری


(۰) دیدگاه