پنج شنبه ۷ تير ۱۴۰۳
۱۶۷ بازدید

بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی

انجمن علمی گروه عمران موسـسـه آموزش عالی اقبال ﻻهوری جهت آشـنایی و درک بهتر دانشــجویان این گروه نســبت به فرآیند عملکرد آزمایشــگاه بتن، نحوه تولید و حمل بتن، بازدیدی از کارخانه فرآوردههای بتنی طرح و توسعه آرمان برگزار کرد.

در این بازدید ابتدا دانشـجویان با فرآیند تولید انواع بتن تازه شـامل بتن معمولی و بتن خودمتراکم SCC، نوع و مقدار مصـالح مصـرفی، نحوه بارگیری و همچنین کنترل کیفی بتن، پس از بارگیری، تعیین رده اسـﻼمپ و نحوه تهیه و تنظیم فرم مشـخصـات فنی بتن تازه که شـامل مقادیر اجزا تشـکیل دهنده بتن، دما بتن تازه و رده مقاومتی و   بود، آشــنا شــدند. در مرحله دوم، دانشــجویان از اتاق کنترل بچینگ بازدید، و با نحوه عملکرد و اهمیت آن در بچینگ آشـنا شـدند.
در آخر، دانشـجویان از محل آزمایشـگاه بتن این مجموعه بازدید کردند که در این بازدید دانشـجویان به صـورت عملی و تئوری با تجهیزات آزمایشـگاهی شـامل: قیف V، قیف L، قیف U، جی رینـگ، قیف اســـﻼمـپ و انواع قـالـب هـای آزمونـه و همچنین نحوه نگهـداری آزمونـه هـا و همچنین قوانین و ضـوابط حاکم برای شـکسـت نمونه های بتن آشـنا شـدند. پس از شـناخت دانشـجویان با تجهیزات آزمایشگاهی به صورت عملی و تئوری، در قالب فعالیت گروهی اقدام به استفاده از جک هیدرولیکی شــکســت بتن کردند که در این حین با فرآیند کپینگ ، نحوه قرارگیری نمونه در زیر جک و همچنین نحوه محاسبه مقاومت فشاری را آموختند.

از آنجایی که در این بازدید عوامل اجرایی ، آزمایشــگاهی و همچنین ســرپرســت محترم بازدید جناب آقای دکتر سـلیمانی به صـورت کامل مباحث مربوط به کارخانه و آزمایشـگاه بتن را به صـورت عملی و تئوری برای دانشـجویان شـرح دادند، پر واضـح اسـت که این بازدید کمک شـایانی به درک بهتر مطالب درسـی دانشـجویان این گروه داشت.

بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی
بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از کارخانه فرآورده های بتنی