پایگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی فارسی

۵۶ بازدید

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی از طریق اشتراک با پایگاههای magiranو civilicaدسترسی به متن کامل مقاله های مجلات فارسی و مقاله های کنفرانسها را فراهم نموده است. همچنین با معرفی  پایگاههای رایگان چون Noormagsو SIDدانشجویان را به استفاده از این پایگاهها تشویق می نماید. سایر پایگاههای فارسی چون Irandoc، نمایه و مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز از طریق قرارداد همکاری با مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد قابل دسترس دانشجویان و اساتید می باشد.


(۰) دیدگاه