بخش سالن مطالعه

۹۶ بازدید

بخش سالن مطالعه

کتابخانه دانشگاه متناسب با فضای محدودی که در اختیار دارد و همچنین با توجه به توسعه فعالیتهای آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی و نیاز به گسترش مجموعه منابع مخزن و منابع مرجع، یک سالن مطالعه ویژه آقایان و یک سالن مطالعه ویژه بانوان در فضای داخلی کتابخانه تدارک دیده است.


(۰) دیدگاه