مراحل فارغ التحصیلی

۱۳۳ بازدید

چگونگی انجام مراحل فارغ التحصیلی ، صدور دانشنامه وزمان انتظار

ردیف مراحل زمان انتظار
1

مراجعه به آموزش و ادعای فارغ التحصیلی از طرف دانشجو

تذکر: تمام نمرات میبایستی در کارنامه ثبت شده باشد

-------
2 درصورت واجد شرایط بودن ، بررسی درخواست دانشجو توسط آموزش یک هفته (در صورتیکه ناقص نباشد)
3 ارسال پرونده آموزشی دانشجو به گروه یک هفته
4 ارسال مدارک از گروه به حوزه معاونت آموزشی یک هفته
5 ارسال مدارک از حوزه معاونت آموزشی به آموزش 4 روز
6 مراجعه دانشجو با در دست داشتن برگه های تسویه حساب کامل به آموزش ------------
7

ارسال مدارک خواهران و برادران غیر مشمول به دانشگاه فردوسی جهت صدور دانشنامه

تذکر1:مدارک پانزدهم هر ماه به دانشگاه فردوسی ارسال میگردد

 

تذکر 2: دانشجو میبایستی برای صدور دانشنامه مبلغ 140000ریال به حساب 1639002030 بانک ملت-حساب بنام موسسه اقبال لاهوری هزینه های چاپ فرم دانشنامه و تایید دانشنامه واریز نمایند

2 هفته
8 صدور تاییده جهت فارغ التحصلی برای دانشجویان مشمول به حوزه نظام وظیفه 3 روز

تذکر: پاسخگویی به مراجعین فارغ التحصیلی؛ فقط روزهای زوج  از ساعت 8 الی 9:30 انجام می پذیرد.

(۰) دیدگاه