مهندس میری

۱۵۴ بازدید

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

پیش نیاز

تعدادنفرات

اسامی دانشجویان

1

طراحی پنل ارسال SMS


 

 

1

مجتبی فاضل

 

استاد راهنما:آقای مهندس میری

سقف پذیرش پروژه:   3 نفر

(۰) دیدگاه