انجمن علمی عمران

۱۰۷ بازدید

اعضاء انجمن علمی عمران
 
نام و نلم خانوادگی شماره دانشجویی نوع عضویت مقطع تحصیلی
مصطفی داوری 9115511006 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
علیرضا شانه چی 9115511096 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
احمد صادقی 9115511073 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
نوشین اصغری 9110199014 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
مسعود غفاریان 9115511085 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
علی اصغر نوروزی 9010111076 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
فرید زارعی 9115511099 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
محمدرضا رمضانی 9115511094 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
 

دبیر خانه انجمن :

دبیر انجمن علمی :

آدرس الکترونیک :

وبلاگ: civilse.ir

کمیته ها: 

برنامه ها: 

نشریه :

(۰) دیدگاه