آئین نامه ها

۹۹ بازدید

دانشجویان این مؤسسه می توانند مانند دانشجویان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری استفاده نمایند. مؤسسه در این مورد تابع دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه می باشد.

در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:
1-اعتبار وام ها هر سال از طرف صندوق تعیین و به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ می گردد.
2-دانشجو موظف است فرم تعهد نامه را حداکثر یک نیمسال تحصیلی بعد از دریافت اولین تسهیلات رفاهی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به امور دانشجویی تحویل دهد.
3-پرداخت هر نوع وام منوط به ارسال اسامی تأیید شده سال قبل توسط بانک عامل از دانشگاه می ----باشد.
4-امور دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف هستند قبل از هر گونه درخواست وام توسط دانشجو،فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تسهیلات رفاهی را در سیستم جامع ثبت نمایند.
5-امور دانشجویی می بایست هر گونه تغییر در وضعیت دانشجو راکه در پرداخت وام تأثیر دارد را به صندق اعلام نماید.
6-پرداخت وام به دانشجویان انتقالی ،جابجایی و مهمان توسط دانشگاه مقصد انجام می گیرد.
7-به دانشجویانی که  با تعداد واحد کمتر از حد نصاب بعنوان دانشجوی نیمسال آخر ،از وام  استفاده کرده اند تحت هیچ شرایطی در نیمسال بعد وام پرداخت نمی شود.
8-امور دانشجویی می بایست وجوه دانشجویانی را که برای دریافت فیش وام مراجعه ننموده و یا به دلایلی دارای شرایط دریافت وام نبوده اند را به حساب ذکر شده  در نامه ارسال فهرست ها واریز نماید

 

آیین نامه داخلی انجمن های علمی دانشجویی
 

تسهیلات و مزایای تحصیل در موسسه اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه