مراحل دریافت وام شهریه

۱۱۷ بازدید

مراحل دریافت وام دانشجویی
1.    بررسی سایت صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir  مدت زمان:1ساعت هرروز  مسئول اقدام :واحد دانشجویی                                                           
2.   اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق وب سایت موسسه،درج در تابلو اعلانات، واعلام مدارک مورد نیازتقاضای    وام تحصیلی در اطلاعیه.
مدارک مورد نیاز تقاضای وام تحصیلی شامل:
•    کپی صفحه اول  شناسنامه
•    کپی کارت ملی
•    کپی کارت دانشجویی
•    کپی حکم کار گزینی یا حکم بازنشستگی ضامن
•    اصل سند تعهد و 2نسخه کپی از آن دراندازه برگه A4
•    پر کردن فرم تقاضای وام و تعهد نامه (فرم شماره 10 صندوق رفاه)
•    تنظیم فرم تعهد دریکی ازدفاتراسنادرسمی
*دانشجو واجد شرایط دریافت وام:
-دراین مؤسسه کمتر از دو نوبت  وام گرفته باشد
-بیشتراز 12 واحد درسی در ترمی که درخواست وام دارد انتخاب کرده باشد.
                                                                                                               

   مدت زمان:3روز    مسئول اقدام:  واحد دانشجویی

3.   دریافت مدارک مربوط به درخواست وام به طور کامل از دانشجویان
-دانشجویانی که قبلا یک نوبت از همین مؤسسه وام دریافت کرده اند فقط در خواست کتبی آنها بدون ارائه مدارک به امور دانشجویی کافی می باشد.
   مدت زمان:10روز     مسئول اقدام: واحد دانشجویی

4.   در صورتیکه دانشجو واجد شرایط نباشد از طریق تابلو اعلانات ،تماس تلفنی،درج در وب سایت به او اعلام خواهد شد.
*دانشجوغیر واجد شرایط دریافت وام :
 مشروط ،دانشجوی ترم آخر ،داشتن کمتر از 12 واحد در ترم جاری، 2 نوبت  وام  از این مؤسسه دریافت کرده باشد، در مقطع قبل وام داشته و اقدام به تسویه ننموده باشد.
  مدت زمان:10 روز کاری    مسئول اقدام:  واحد دانشجویی
5.دریافت اطلاعات تحصیلی دانشجو از پورتال آموزش شامل : اطلاعات تحصیلی ، مشخصات فردی (اطلاعات ضامن از داخل سند تعهد استخراج خواهد شد )
مدت زمان :21 روز کاری  مسئول اقدام :واحد دانشجویی

6. تشکیل پرونده وام  برای دانشجو با توجه به مدارک دریافت شده شامل :1) اسکن سند تعهد  2)ضمیمه نمودن مدارک دریافتی از دانشجو
مدت زمان:21روز کاری    مسئول اقدام:واحددانشجویی

7.ثبت اطلاعات شخصی ،تحصیلی،ضامن و الصاق سند اسکن شده برای هردانشجوی متقاضی وام در پورتال صندوق رفاه
مدت زمان :20روزکاری    مسئول اقدام:واحد دانشجویی

8.رفع مشکل در مواردی که پورتال صندوق رفاه  از ورود اطلاعات جلوگیری می نماید
مدت زمان :7روز کاری    مسئول اقدام: واحد دانشجویی

9. تایید لیست دانشجویان متقاضی وام
مدت زمان :3روزکاری     مسئول اقدام : معاون دانشجویی وفرهنگی

10. تایید لیست تقاضای وام توسط صندوق رفاه دانشجویان
مدت زمان :نامعلوم     مسئول اقدام:صندوق رفاه

11. اعطای تسهیلات و واریز وجه به حساب دانشگاه جهت وام توسط صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
مدت  زمان: نامعلوم     مسئول اقدام : صندوق رفاه  

12.ورود اطلاعات مالی مربوط به وام دانشجو در پورتال مالی
مدت زمان:  3 روزکاری       مسئول اقدام :واحد مالی
13. اطلاع رسانی به دانشجویانی که وام به آنها تعلق گرفته از طریق وب سایت،تابلو اعلانات
مدت زمان : 3روزکاری    مسئول اقدام :واحد دانشجویی و واحد فناوری
 

(۰) دیدگاه