مراحل تسویه وام شهریه

۱۲۱ بازدید

مراحل تسویه وام صندوق رفاه
1-بررسی برگ تسویه حساب دانشجو با مؤسسه (سه نسخه ای) و برگه درخواست اعلام میزان بدهی از آموزش به واحد دانشجویی انجام می شود.        

    مدت زمان : 1 روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی
2-دریافت فرم کامل شده صندوق رفاه (فرم شماره 12)از دانشجوبه همراه شماره  تلفن دانشجو                                                                                                                                                                                          .                                                                      مدت زمان : 1 ساعت            مسئول اقدام : واحد دانشجویی
3- بررسی فرم شماره 12 توسط امور دانشجویی- ثبت تاریخ پایان تحصیلات اعلام شده توسط آموزش در فرم  شماره 12 وسپس درج درسایت صندوق رفاه - مشاهده میزان کل بدهی دانشجو  و ثبت در فرم شماره 12    

 مدت زمان : 4روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی

4- طی یک فیش صادر شده توسط صندوق رفاه کل بدهی یک جا توسط دانشجو تسویه می گردد و بعد از مراجعه دانشجو پرنمودن فرم FR3*2-04  در دو نسخه (یک نسخه جهت ارجاع به آموزش و یک نسخه جهت درج در پرونده) و شماره زدن نامه
    مدت زمان : 1 روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی
5- صدور فیش ده درصد از کل بدهی (از سایت صندوق رفاه) و تحویل به دانشجو جهت واریز وجه به حساب صندوق رفاه دانشجویی(بانک تجارت شماره حساب 40073507)
    مدت زمان : 2 روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی

6-پس از تحویل فیش پرداخت شده توسط دانشجو به امور دانشجویی، امضاء فرم 12 توسط واحد دانشجویی و اسکن آن و الصاق در پرونده سایت صندوق رفاه و درخواست صدور دفترچه اقساط برای دانشجو
    مدت زمان : 7 روز                مسئول اقدام : واحد دانشجویی
 نکات قابل توجه درخواست دفترچه اقساط :
-    اگر 9 ماه از تاریخ فارغ التحصیلی گذشته باشد دانشجو ملزم به باز پرداخت کل مبلغ وام به صورت یک جا می‏باشد.
-    دانشجویان مشمول نظام وظیفه : 33 ماه بعداز فارغ التحصیلی باز پرداخت وام دارند و در این مدت کارمزد به مبلغ وام گرفته شده تعلق می گیرد.
-    دانشجویان غیرمشمول : کارت پایان خدمت- گواهی اشتغال به تحصیل به مقطع بالاتر را باید ارائه نمایند.
7-بررسی، تایید یا عدم تایید دفترچه اقساط  هر دانشجو توسط صندوق رفاه.
    مدت زمان :  نامشخص                       مسئول اقدام : صندوق رفاه     
                                           .                                                                     
8-بررسی مجددپرونده(اسکن سند تعهد، آدرس، فرم 12، ... و درخواست صدور مجدد دفترچه
.  مدت زمان : 1 روز                        مسئول اقدام : واحد دانشجویی
9- چاپ دفترچه اقساط صادر شده .   

     مدت زمان : 1 روز                       مسئول اقدام : واحد دانشجویی
10- اطلاع رسانی به دانشجو از طریق وب سایت، تابلو اعلانات، پست الکترونیک ،تلفن.
    مدت زمان : 3 روز                      مسئول اقدام : واحد دانشجویی
11- مراجعه دانشجو و تحویل دفترچه اقساط به وی و تکمیل فرم رسید دفترچه اقساط FR3*2-03  توسط دانشجو و فرم اعلام میزان بدهی FR3*2-02 توسط واحد دانشجویی
(هر دو فرم در دو نسخه یکی جهت ارجاع به آموزش، نسخه دوم جهت درج در پرونده وام در واحد دانشجویی) و امضاء دفتراندیکاتور توسط دانشجو.
مدت زمان : 2 روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی
12--پس از بررسی سایت صندوق رفاه، دانشجویی که وام دریافت نکرده برگه تسویه حساب دانشجو با مؤسسه
(سه نسخه ای) امضاء شده و فرم  FR3*2-01 در دو نسخه پرگردیده (یک نسخه جهت ارجاع به آموزش و یک نسخه جهت واحد دانشجویی)                 
   مدت زمان : 2 روز                     مسئول اقدام : واحد دانشجویی
 

(۰) دیدگاه