: بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قر آن کریم دانشجویان در دانشگاه ها

۴۴۴ بازدید

بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قر آن کریم دانشجویان در دانشگاه ها
دانشجویان عزیز جهت شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم پس از مطالعه کامل ودقیق آیین نامه وشیوه نامه برگزاری مسابقات جهت  ثبت نام به واحد امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایند

(۰) دیدگاه