جایگاه رفیع زن

۱۱۱ بازدید

گزیده ای از سخنان امام در باب حجاب و پاکدامنی

گزیده ای از سخنان امام در باب حجاب و پاکدامنی

جایگاه رفیع زن

   "از جنایتهای بزرگی که به ملت ما شد... بانوان ما را ملعبه کردند، بانوان ما را مثل عروسکها کردند، اینها می خواستند زن را مثل یک متاع، به این دست و آن دست بسپارند. زن هم باید از فساد اجتناب کند... زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای ناخواسته بزک کرده بیرون بروند و در انظار مردم فاسد قرار گیرند. زنها باید تقوا داشته باشند. زنها اختیار دارند. همان طوری که مردها اختیار دارند. آنهایی که قصد دارند زنان را ملعبه مردان و ملعبه جوانان فاسد قرار بدهند، جنایتکار هستند. زنها نباید فریب بخورند. زنها گمان نکنند این مقام زن است، این مقام زن نیست. این عروسک بازی است نه زن. زن باید شجاع باشد. زن باید در مقررات اساسی مملکت دخالت کند. زن آدم ساز است. زن مربی انسان است..."

 

مظلومیت زن

    مع الاسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت، زن مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان و زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید ... در یک موقع دیگر در ایرانِ ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود. با اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند، ظلم ها کردند به زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند.

نقش زنان در سازندگی

      اسلام زن را مثل مرد در همه شئون دخالت می دهد. همه ملت ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند، بسازند. ایران با دست مرد تنها درست نمی شود، مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازد. 13/12/57

هماهنگی فعالیتهای اجتماعی و عفاف

        اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد... امروز باید خانم ها به وظایف اجتماعی و وظایف دینی خودشان عمل بکنند. عفت عمومی را حفظ بکنند و با آن عفت عمومی کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام بدهند.

زن و حق سرنوشت

       زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازینی آزادند و تجربه فعالیت های ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش، آزادی خود را در پوششی که اسلام می گوید یافته اند.

 

(۰) دیدگاه