صعود از روی مشکلات

۷۰ بازدید

برخورد با مشکلات بستگی به نوع انگیزه و برخورد تو با آنها دارد...

مشکلات آنقدر هم که فکر می کنی نفس گیر نیستند!

صعود از روی مشکلات

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد.

پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود.

مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند...
اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد.
روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد...

چه کسی فکرش را می کرد با هدفی که روستائیان در پیش گرفته بودند این الاغ جان سالم به در ببرد اما او، با امید و هدفی متفاوت از آنان، تلاش کرد تا طعم دوباره زندگی را چشید. پس در زندگی موقعیت هایی هست که اگر در مواجهه با آن درایت و کفایت لازم را به خرج ندهیم شکی نیست که در زیر آوار آن از بین خواهیم رفت.

(۰) دیدگاه