عضویت

۱۲۱ بازدید

v     عضویت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و عضویت در کتابخانه

·                 یک قطعه عکس 

·                 کپی صفحه اول شناسنامه یا  کارت ملی

·                 کپی کارت دانشجویی دائم

·                 پر کردن فرم مشخصات فردی

·                 مطالعه و امضاء فرم تعهدنامه

·                 پرداخت مبلغ 1000 تومان بابت حق عضویت سالانه

 

  ضوابط و مقررات استفاده از کتابخانه :

1-     به منظور استفاده از کتابخانه و بخشهای مختلف آن به همراه داشتن کارت دانشجویی ضروری است.

2-     تعداد منابع قابل امانت برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 2 عنوان، دانشجویان کارشناسی ارشد وکارکنان 3عنوان، و اساتید 4 عنوان می باشد.

* انشجویان ممتاز ( اول تا سوم) و فعالان انجمن های علمی و فرهنگی با ارائه معرفی نامه از مدیریت آموزشی یا معاونت فرهنگی می توانند یک منبع دیگر را به امانت بگیرند.

3-     مدت امانت هر کتاب 10 روز است. در صورتی که کتاب مورد نظر رزرو نشده باشد، مدت امانت 10 روز دیگر تمدید خواهد شد.تمدید به صورت تلفنی نیز امکان پذیراست.

4-     در صورت عدم بازگشت به موقع کتاب توسط دانشجو طبق موارد ذیل عمل می گردد:  

                 دیرکرد کمتر از یکماه :دریافت مبلغ 100 تومان به ازاء هر روز ، برای هر منبع

                 دیرکرد بین یک تا سه ماه:دریافت مبلغ 100 تومان به ازاء هر روز ،  برای هر منبع و تعلیق عضویت به مدت 2 ماه

                 دیرکرد بیشتر از سه ماه :دریافت مبلغ 100 تومان به ازاء هر روز برای هر منبع و تعلیق عضویت به مدت یک ترم

 

5- دانشجو باید از منابع به امانت گرفته شده به نحو مطلوب نگهداری کرده و آنها را سالم و تمیز به کتابخانه تحویل دهد. در صورت مفقود و یا معیوب شدن کتاب، دانشجو موظف است عیناً آن کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد.

6- ارائه خدمات امانت کتاب به صورت مخزن بسته می باشد و ورود اعضا به مخزن کتاب ممنوع می باشد.

7- منابع مرجع و نشریات ادواری تنها جهت استفاده در محل مربوطه می باشند و استفاده کنندگان باید از منتقل کردن منابع مذکور به دیگر قسمتها خودداری کنند.

8- اعضاء ملزم به رعایت نظم و سکوت در محیط کتابخانه می باشند و در صورت عدم رعایت سکوت و نظم کتابخانه ضمن برخورد انضباطی با دانشجویان متخلف عضویت آنان باطل می گردد و حق ورود به کتابخانه را نخواهد داشت.


(۰) دیدگاه