مراحل ثبت نام دانشجویان جدید

۹۳ بازدید

   -  تهیه مدارک لازم جهت ثبت نام
   - دریافت برگه "ثبت اطلاعات دانشجوی جدید الورود" از آموزش
   - تحویل برگه تکمیل شده فوق همراه با مدارک لازم
   - دریافت تأییدیه ثبت نام به همراه برنامه درسی ترم جاری

(۰) دیدگاه