رباتیک

۱۳۰ بازدید

اعضای انجمن:

آقایان:محمدرضا ضرابی نیا-امید بهنام سیستانی-مصطفی زینلی مقدم –سید محمد سید مهدی
خانم ها: نیلوفر کاشف پور-مهرناز مهرزادی-زهره صلواتی زاده
 

(۰) دیدگاه