انجمن علمی معماری

۱۸۸ بازدید

انجمن علمی گروه آموزشی معماری

اعضاء انجمن علمی معماری
 
نام و نلم خانوادگی شماره دانشجویی نوع عضویت مقطع تحصیلی
فرزانه احمدی 9110912002 عضو اصلی کارشناسی ارشد
ندا سلیمیان 9110199008 عضو علی البدل کارشناسی ارشد
بهناز پویا 9110199012 عضو اصلی کارشناسی ارشد
نوشین اصغری 9110199014 عضو علی البدل کارشناسی ارشد
فائزه بیانی 9010199013 عضو اصلی کارشناسی پیوسته
فاطمه باقری 9010199037 عضو اصلی کارشناسی پیوسته
رخشنده اعظمی 9010199054 عضو علی البدل کارشناسی پیوسته
رسول آخوند زاده 9010199019 عضو علی البدل کارشناسی پیوسته
علی حدادیان 9110041114 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
علی غفاریان 9110041129 عضو اصلی کارشناسی ناپیوسته
محمد قوام دوست 9210041154 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
محمد حسین سروقدی 9210041172 عضو علی البدل کارشناسی ناپیوسته
مولود کاظم زاده 9110070043 عضو اصلی  کاردانی
دبیر خانه انجمن :

دبیر انجمن علمی :خانم زهره فهمیده

 

آدرس الکترونیک : zohrefahmideh@yahoo.com

وبلاگ:

کمیته ها: 

برنامه ها: 

نشریه :

 

 

(۰) دیدگاه