مهلت تحویل عکس کارت دانشجویی

۲۶۲ بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی
جهت صدور کارت دانشجویی تا 15/9/89 به واحد دانشجویی یک قطعه عکس 4*3 تحویل نمایند

 

این اطلاعیه شامل شماره های دانشجویی ذیل میگردد :

8910021024        8910144013        8910051124        8910070047
8910021008        8910144061        8910051158        8910070012
8910051020        8910155070        8910051082        8910070108
8910051051        8910155064        8910051169        8910070100
8910051135        8910155056        8910051103        8910070010
8910051026        8910155073        8910051133        8910070069
8910051058        8910155055        8910051177        8910070091
8910061144        8910155029        8910051024        8910070002
8910061034        8910155019        8910051040        8910070058
8910061030        8810081008        8910051141        8910070118
8910061142        8810111155        8910051031        8910070160
8910061012        8910051089        8910051120        8910070004
8910061017        8910051172        8910051161        8910070146
8910061067        8910051079        8910051009        8910070179
8910070116        8910051006        8910051064        8910070161
8910070083        8910051147        8910051105        8910070120
8910070062        8910051101        8910051005        8910070180
8910081021        8910051137        8910051139        8910070032
8910081005        8910051155        8910051156        8910070088
8910081094        8910051019        8910051166        8910070174
8910081052        8910051007        8910051142        8910070103
8910081087        8910051056        8910051178        8910070104
8910081081        8910051001        8910051072        8910070177
8910081098        8910051003        8910051054        8910070131
8910090063        8910051045        8910051098        8910070176
8910101045        8910051004        8910051163        8910070013
8910101098        8910051138        8910051130        8910070085
8910101106        8910051109        8910051123        8910070138
8910111065        8910051015        8910051143        8910070125
8910111060        8910051002        8910051038        8910070016
8910111052        8910051108        8910051183        8910070076
8910111014        8910051069        8910070033        8910070154
8910111093        8910051160        8910070017        8910070166
8910122022        8910051077        8910070162        8910070029
8910122106        8910051088        8910070178        8910070064
8910122037        8910051162        8910070117        8910070148
8910122024        8910051078        8910070127        8910070114
8910122049        8910051157        8910070163        8910070141
8910122093        8910051037        8910070147        8910070042
8910122065        8910051146        8910070164        8910070082
8910133054        8910051100        8910070102        8910070122
8910133040        8910051165        8910070071        8910070143
8910133005        8910051087        8910070139        8910070046
8910133106        8910051016        8910070152        8910070009
8910133052        8910051115        8910070022        8910070113
8910133009        8910051145        8910070025        8910070031
8910133109        8910051127        8910070142        8910070173
8910144066        8910051027        8910070080        8910070077
8610144015        8910051057        8910070014        8910070026
8910070150        8910090067        8910133056        8910155036
8910070169        8910090068        8910133058        8910155047
8910070145        8910090002        8910133072        8910155024
8910070149        8910090058        8910133078        8910155050
8910070099        8910090072        8910133002        8910155058
8910070072        8910090030        8910133053        8910155037
8910070170        8910090043        8910133013        8910155045
8910070093        8910090013        8910133034        8910155078
8910070001        8910090071        8910144041        8910155071
8910070003        8910090028        8910144067        8910155057
8910070189        8910090007        8910144009        8910155032
8910081059        8910090084        8910144007        8910155074
8910081078        8910090081        8910144025        8910155043
8910081010        8910090036        8910144064        8910155031
8910081053        8910090001        8910144021        8910155053
8910081011        8910090050        8910144082        8910155002
8910081104        8910101009        8910144006        
8910081004        8910101056        8910144068        
8910081014        8910101101        8910144030        
8910081051        8910101100        8910144083        
8910081001        8910101011        8910144051        
8910081077        8910101068        8910144018        
8910081013        8910101054        8910144033        
8910081108        8910101091        8910144005        
8910081106        8910101110        8910144065        
8910081102        8910111003        8910144050        
8910081031        8910111035        8910144003        
8910090080        8910111057        8910144071        
8910090065        8910111056        8910144010        
8910090082        8910111002        8910144040        
8910090073        8910122051        8910144035        
8910090076        8910122094        8910144059        
8910090032        8910122096        8910144039        
8910090015        8910122047        8910144072        
8910090063        8910122004        8910144058        
8910090077        8910122017        8910144084        
8910090029        8910122101        8910144044        
8910090027        8910122026        8910144011        
8910090074        8910122048        8910144002        
8910090075        8910122099        8910144054        
8910090014        8910122071        8910144073        
8910090052        8910122105        8910155001        
8910090048        8910122059        8910155084        
8910090059        8910122078        8910155040        
8910090079        8910122003        8910155009        
8910090006        8910122014        8910155005        
8910090004        8910122057        8910155010        
8910090018        8910122087        8910155003        
8910090005        8910122006        8910155007        
 

(۰) دیدگاه