خوابگاه

۱۶۳ بازدید

خدمات خوابگاه دانشجویی با هزینه و امکانات مناسب به کلیه  دانشجویان شهرستانی ارائه می شود.

جهت اطلاع از جزئیات بیشتر با امور دانشجویی 8218830-0511  خانم مهندس  صابری - آقای گلستانی مؤسسه تماس بگیرید.

فرم تقاضای خوابگاه     (پس از تکمیل فرم  جهت مهرو امضاء به واحد دانشجویی مراجعه فرمایید)

(۰) دیدگاه