سؤالات مسابقه "بانوی مهربانی"

۴۹۵ بازدید

سؤالات مسابقه "بانوی مهربانی"
1. چه نوع عبادتی سازنده و باعث تکامل روح است؟
الف- خشک و بی روح نباشد                          ب- همراه با گریه و سجده باشد  
ج- توأم با خشوع وخلوص باشد                    د- همه موارد
2. کدام یک از موارد جزء سیره و شیوه خداترسی حضرت فاطمه (س) به شمار می رود؟
الف- اخلاق حسنه ایشان                           ب- رعایت حق زوجیت
ج-حساسیت زیاد ایشان نسبت به حجاب و حفظ حریم          د- موارد الف وب
3. این حدیث از کیست؟ « محروم آن کسی است که از خیر و فیوض شبهای قدر محروم بماند. »
الف- پیامبر اکرم (ص)    ب- حضرت فاطمه (ص)   ج- حضرت علی (ع)   د- امام سجاد (ع)
4. کدام یک از یادگاریهای عمر کوتاه اما بسیار با برکت حضرت زهرا (س) بود؟
الف- تربیت چهار فرزند نمونه                    ب- جهاد
ج- صحیفه فاطمیه                                  د- هجرت در راه اسلام
5. کدامیک از موارد زیر جزء آموزه های اخلاقی-رفتاری مکتب فاطمی به زنان و دختران می باشد؟
الف- مسئولیت شناسی    ب- خداترسی       ج- مسئولیت پذیری      د- موارد الف و ج
6. مواضع سیاسی- اجتماعی حضرت فاطمه (س) در عصر خود چگونه بود؟
الف- جدی و ایجابی       ب- سلبی       ج- بی طرفانه      د- هیچکدام
7. نخستین راز ماندگاری و نور افشانی ریحانه پیامبر (ص) کدام گزینه است؟
الف- اندیشه ای فراتر از زمان ومکان              ب- جهان بینی خردمندانه
ج- جامعیت و کمال                                    د- تدبیر شگرف و تحسین برانگیز
8. بهترین راهکار برای معاصرسازی شخصیت حضرت زهرا (س) کدام است؟
الف- شناخت آن حضرت                      ج- رفع موانع معاصر سازی شخصیت آن حضرت  
ب- تبیین سیره و شخصیت آن حضرت         د- پژوهشهای بنیادین درباره آن حضرت
9. مهمترین رازهای ماندگاری و پایندگی شخصیت حضرت فاطمه (س) چیست؟
الف- پیوند با سرچشمه هستی     ب- زندگی آموزگارانه     ج- تبلور ارزشهای انسانی     د- همه موارد
10. از دیدگاه امام خمینی ائمه دارای کدام دو مقام بودند؟
الف- مقامات عالیه ملکوتی و ولایت تکوینی             ب- منصب ولایت تشریعی و حکومت سیاسی
ج- مقامات و منصبهای دنیوی و اخروی                         د- موارد الف و ب
حرف دلی با بانوی مهربانی ها:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
دانشجویان عزیز می توانند جهت استفاده از منبع مسابقه (سیره فاطمی، الگوی جاویدان) به سایت مؤسسه، بخش امور فرهنگی ، گزیده مقالات و مطالب نغز مراجعه نموده و پاسخنامه را تا تاریخ 91/2/12 به دفتر مدیریت فرهنگی (خانم تراب پور) تحویل نمایند.

                                                                           
                                                                                                                                                                    ( مدیریت فرهنگی)
 

(۰) دیدگاه