استادیار دکتر علی قیامی

دروس
 • مکانیک سیالات و هیدرولیک
 • بناهای آبی
 • اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
 • متره و برآورد
 • سدهای بتنی
پژوهش
 • مدلسازی سیلاب
 • تصفیه آب
 • مصرف و منابع آب
 • نشت از شبکه آبرسانی
 • مدلسازی شبکه توزیع آب شهری
پروژه ها
 • استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای
 • استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده
 • extraction of a representative instantaneous unit hydrograph - ISI